Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Zákony 2015/VI

Cena 5.52
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2015
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
616
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 4.60
ISBN:
EAN: 049326
Vydavateľstvo: Poradca s.r.o.
KS

Úplné znenia zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia, lesného, vodného a odpadového hospodárstva a súvisiace predpisy platné k 1.1.2015 Obsah zborníka: Zákon č.17/1992 Zb. o životnom prostredí Zákon č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde Zákon č.205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí Zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy Zákon č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší Zákon č.321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme Zákon č.414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch Vyhláška MŽP SR č.126/2004 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb Vyhláška MŽP SR č.127/2004 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu Vyhláška MŽP SR č.310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Zákon č.119/2010 Z.z. o obaloch Zákon č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií

Výška: 207

Šírka: 147

Hmotnosť: 450


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód