Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Zákony 2015/V

Cena 5.52
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2015
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
472
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 4.60
ISBN:
EAN: 049325
Vydavateľstvo: Poradca s.r.o.
KS

Úplné znenia zákonov pre štátnu a verejnú správu, školy a obce a súvisiace predpisy platné k 1.1.2015 Obsah zborníka: Zákon SNR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Zákon SNR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Zákon č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Nariadenie vlády SR č.393/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Nariadenie vlády SR č.341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme Zákon č.400/2009 Z.z. o štátnej službe Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Vyhláška MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení Vyhláška MŠ SR č.137/2005 Z.z. o školskej inšpekcii Zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení Zákon SNR č,369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zákon SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí Zákon SNR č.500/1991 Zb. o pôsobností obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov Zákon SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii Nariadenie vlády SR č.590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície Zákon SNR č.189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami Zákon NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest Zákon č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) Zákon č.416/2001 Z.z o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky Zákon č.514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci Zákon č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy Zákon č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie Zákon č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

Výška: 208

Šírka: 147


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód