Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Zákony 2015/IV

Cena 5.52
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2015
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
504
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 4.60
ISBN:
EAN: 049324
Vydavateľstvo: Poradca s.r.o.
KS

Úplné znenia zákonov z oblasti stavebného a pozemkového práva, z oblasti bývania a súvisiace predpisy platné k 1.1.2015 Obsah zborníka: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie Vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona Vyhláška MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii Vyhláška MPSVR SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností Vyhláška MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb Vyhláška MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenia stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko Zákon NR SR č.162/1995 Z.z. katastrálny zákon Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č.461/2009 z.z, ktorou sa vykonáva zákon č.162/1995 Z.z. Vyhláška MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Zákon NR SR č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov Vyhláška MVRR SR č.311/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu Zákon NR SR č.254/1998 Z.z. o verejných prácach Vyhláška MVRR SR č.83/2008 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č.254/1998 Z.z. o verejných prácach Zákon SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch Zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch Vyhláška ŠÚ SR č.323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb Zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania Zákon SNR č.310/1992 Zb. o stavebnom sporení Opatrenie MF SR č.258/2014 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015 Prehľad opatrení o výške štátnej prémie na stavebné sporenie Zákon č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku Nariadenie vlády SR č.97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č.229/1991 Zb. Zákon NR SR č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách Zákon SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách Zákon NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom Zákon č.503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom

Výška: 207

Šírka: 146


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód