Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Zákony 2015/III

Cena 5.52
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2015
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
808
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 4.60
ISBN:
EAN: 049323
Vydavateľstvo: Poradca s.r.o.
KS

Úplné znenia zákonov z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej a súvisiace predpisy platné k 1.1.2015 Obsah zborníka: Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon NR č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde Nariadenie vlády SR č.297/2014 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy Nariadenie vlády SR č.310/2001 Z.z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite Zákon č.462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca Zákon NR SR č.241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch Zákon č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Vyhláška MPSVaR SR č.31/2004 Z.z, ktorou sa vykonáva §69 ods.1 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Vyhláška MPSVaR SR č.44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §69 ods.2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení Zákon č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení Zákon č.43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení Zákon č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení Zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Nariadenie vlády SR č.324/2009 Z.z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie Zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime Opatrenie MPSVaR SR č.186/2013 Z.z. o úprave súm životného minima Zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách Zákon č.453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti Zákon č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine Zákon č.571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku Zákon č.561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa Zákon č.383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí Zákon č.201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom Zákon č.245/2002 Z.z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného Zákon č.627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Opatrenie č.236/2013 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Zákon č.238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb Nariadenie vlády SR č.393/2007 Z.z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia Zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce

Výška: 206

Šírka: 146

Hmotnosť: 630


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód