Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Zákony 2015/II

Cena 5.52
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2015
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
944
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 4.60
ISBN:
EAN: 049322
Vydavateľstvo: Poradca s.r.o.
KS

Úplné znenia zákonov z obchodného, občianskeho a trestného práva a vykonávacích a súvisiacich predpisov platných k 1.1.2015 Obsah zbierky: Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zákon č.200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku NAriadenie vlády SR č.21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka Zákon č.530/2003 Z.z. o Obchodnom registri Zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách Vyhláška MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách Zákon č.136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník Nariadenie vlády SR č.87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka Zákon č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii Vyhláška MS SR č.643/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predĺženia Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Zákon č.294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) Zákon č.147/2001 Z.z. o reklame Zákon č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok Zákon NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) Vyhláška MS SR č.288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov Nariadenie vlády SR č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia Zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon Zákon č.301/2005 Z.z. Trestný poriadok Zákon č.330/2007 Z.z. o Registri trestov Zákon č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore Zákon č.420/2004 Z.z. o mediácii Zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Zákon č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Vyhláška MF SR č.164/2013 Z.z. Úradu na ochranu osobných údajov SR o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení Vyhláška MF SR č.165/2013 Z.z. Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby Zákon č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

Výška: 207

Šírka: 146

Hmotnosť: 660


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód