Naposledy zobrazené

email


EMAIL

monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
UZZ 34/2015 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školsk

Cena 7.47
Dostupnosť: na otázku
Rok vydania:
2015
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
192
Väzba:
brožovaná

Cena bez DPH: 6.23
EAN: 8584113059633
Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
KS

odľa právneho stavu k 2.9.2015 (Úplne znenia zákonov 34/2015) Planovaná dostupnosť : prvá polovica októbra Úplné znenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Po zmene zákonom č. 188/2015 Z. z.: * základným školám a gymnáziám sa umožňuje využiť vzdelávacie štandardy ako učebné osnovy povinného vyučovacieho predmetu školského vzdelávacieho programu, ktorého časová dotácia sa nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahu; to platí aj pre povinné vyučovacie predmety všeobecného vzdelávania pre stredné odborné školy a konzervatóriá a kurzy pre jazykové školy; * mení sa termín konania zápisu detí do prvého ročníka základnej školy; * určujú sa pravidlá školskej dochádzky žiaka, povinnosti pre zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka v súvislosti so vzdelávaním žiaka v zahraničí; *zavádza sa obligatórna podmienka úspešného vykonania rozdielovej skúšky pri prestupe žiaka do inej strednej školy alebo zmene študijného alebo učebného odboru; * postupné znižovanie počtov žiakov v osemročných gymnáziách sa predlžuje do školského roku 2018/2019; * ustanovuje sa spôsob poskytovania údajov do centrálneho registra prostredníctvom zriaďovateľov škôl, resp. okresných úradov. Úplné znenie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Po zmene zákonom č. 188/2015 Z. z.: * upravuje sa postup pri menovaní riaditeľa školy alebo školského zariadenia; * ustanovuje sa, čo sa považuje za závažný nedostatok zistený v škole, školskom zariadení a na pracovisku praktického vyučovania; * ministerstvu školstva sa ustanovuje právomoc zabezpečovať školám a školským zariadeniam softvérové licencie, prístup k internetu a súvisiace služby; * ustanovuje sa register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov. Úplné znenie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch Po zmene zákonom č. 188/2015 Z. z.: * rozširujú sa povinnosti pedagogického zamestnanca; * ustanovuje sa povinnosť učiteľov menovaných za predsedov a členov skúšobných komisií pri vykonávaní záverečných skúšok, maturitných skúšok, absolventských skúšok a štátnych jazykových skúšok sa takýchto skúšok zúčastniť; * učiteľovi, vychovávateľovi alebo majstrovi odbornej výchovy sa umožňuje dopĺňanie týždenného úväzku v stanovenom rozsahu počtu hodín v inej kategórii, než v ktorej je zaradený; * spresňujú sa možnosti, činnosti a aktivity, za ktoré môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získať kredity; * upravuje sa platnosť vykonaných atestácií vo vzťahu ku kvalifikačnému predpokladu pedagogického a odborného zamestnanca v závislosti od zaradenia do kategórie a podkategórie; *na 1. 1. 2018 sa posúva zrušenie sedemročného časového obmedzenia platnosti kreditov.

Výška: 210

Šírka: 148