Naposledy zobrazené

email

EMAIL
monika.noelova@iris-knihy.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
0917 553 120


DOPRAVA ZDARMA
pri objednávkach nad 50 €


 

twitter facebook
Ekonomický rast a štruktúrne zmeny

Cena 12.78
Dostupnosť: skladom +1
Rok vydania:
2008
Jazyk:
SK Slovenský jazyk
Počet strán:
254
Väzba:
pevná
Autor:
Frantisek Melišek

Cena bez DPH: 11.62
ISBN: 978-80-969927-7-5
EAN: 9788096992775
Vydavateľstvo: Sprint vfra
KS

Ekonomický rozvoj a ekonomický rasl sú nevyhnutnými atribútmi pre rozvíjanie národného hospodárstva, pre napredovanie krajiny a spoločnosti. Sú tiež rozhodujúcou podmienkou pre zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov. Preto sa írn nielen z teoretickej pozície ale aj pri realizácii a rieäení úloh s nimi spojených venuje zvýšená pozornosť. Ekonomický rozvoj a ekonomický rast však nemôžu byť úspešne realizovateľné bez zmien v štruktúre ekonomiky.V publikáĽii sme sa pokúsili spracovať a objasniť základné otázky ekonomického rozvoja a ekonomického rastu a ich súvislosti a podmienenesti so štruktúrnymi zmenami v ekonomike.Zámerom publikácie bolo v kondenzovanej podobe vysvetliť uvádzané ekonomické fenomény a kategórie, ich vzájomné podmienenosti a princípy, ktorých poznanie umožňuje pochopiť podstatu a súvislosti príslušných ekonomických javov a procesov.Tematika ekonomického rozvoja, ekonomického rastu, Štruktúry ekonomiky a Štruktúrnych zmien je rozsiahla a zložitá. Preto sme sa snažili jednotlivé časti práce vysvetľovať a popisovať v zhrňujúcej podobe, aby Čitateľ ľahäie pochopil predmetnú problematiku.Publikácia je spracovaná z národohospodárskych a makroekonomických aspektov, čo znamená, že sa nezaoberáme riešením mikroekonomických problémov, hoci sa s nimi stretáme na viacerých miestach práce. Pretože sa zaoberáme aj niektorými náročnejšími odbornými otázkami a teoretickými problémami, predpokladáme, že Čitateľ bude mať aspoň základné znalosti z ekonomickej teórie a národohospodárskej politiky, na ktoré disciplíny publikácia svojím sémantickým obsahom nadväzuje.Text publikácie je rozdelený do dvoch problémových okruhov. V prvej časti sa rozoberá problematika ekonomického rozvoja a ekonomického rastu a v druhej, nadväzujúcej časti sa výklad zameriava na Štruktúru ekonomiky, štruktúrne zmeny a ich ovplyvňovanie a usmerňovanie prostredníctvom Štruktúrnej politiky.V prvej časti sa v jednotlivých kapitolách (kapitoly l až 6) charakterizujú a rozoberajú otázky ekonomického rozvoja a ekonomického rastu, skúmajú sa faktory ekonomického rastu, uvádzajú sa spôsoby merania ekonomického rastu, popisujú sa teórie ekonomického rastu a analyzuje sa súhrnná produktivita faktorov. V druhej časti (kapitoly 7 až 12) sa pozornosť zameriava na štruktúrne otázky. Charakterizuje sa štruktúrna politika ako súbor základných opatrení, ktorými sa zabezpečuje reštrukturalizácia ekonomiky, uvádzajú sa ciele a nástroje štruktúrnej poiitiký, definujú sa ekonomické Štruktúry, ich druhy a Členenia, opisujú, kvantifikujú a analyzujú sa Štruktúrne zmeny v ekonomike.Jednotlivé kapitoly predstavujú relatívne samostatné ucelené segmenty.Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľom adekvátnejšie poznatky z uvedených disciplín a ich rozšírenie o novšie prístupy, názory a stanoviská súčasných autorov, ktorí sa zaoberajú analyzovanou problematikou.Dúfame, že publikácia budĽ užitočnou pomôckou pre študentov fakúlt ekonomického zamerania, ale môže poslúžiť aj čitateľom z odborných kruhov, pripadne ostatným záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť znalosti a vedomosti z uvedených disciplín.V publikácii vo väčšej miere používame a odvolávame sa na pramennú literatúru a rozsiahlejší zoznam literatúry uvádzame aj v pripojenej bibliografii. Robíme to v domneni, že viacerí čitatelia si budú chcieť rozšíriť svoj obzor v niektorej oblasti alebo Časti predmetnej problematiky a budú tak mať k dispozícii zdroj na jej po-drobnejäie naštudovanie.Autor vyjadruje vďaku recenzentom publikácie a všetkým, ktorí konštruktívnymi a podnetnými pripomienkami prispeli k tvorbe a úrovni tejto monografie. Zároveň bude povďačný za námety smerujúce k zvýšeniu kvality a obsahu predkladaného textu.

Výška: 216

Šírka: 153

Hmotnosť: 446


Opíšte bezpečnostný kód:   
nový kód